การคั่วกาแฟ Coffee Roasting

Detailมีหลายคำกล่าวที่ว่า "การคั่วกาแฟ ต้องใช้ ความเป็นศาสตร์และศิลป์ " คือ
ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์รสชาติของกาแฟ ผ่านสีสันที่ได้จากการคั่วกาแฟ
ที่มีผลต่อรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟ

ในความคิดเห็นของผม ที่มีโอกาสได้เข้าออกโรงคั่วกาแฟเป็นประจำนั้น คิดว่าเป็นจริงดังคำกล่าวที่ว่า
"การคั่วกาแฟ ต้องใช้ ความเป็นศาสตร์และศิลป์ " เพราะ นักคั่วกาแฟที่ดี
นั้นย่อมเข้าถึงศาสตร์แห่งการคั่วกาแฟ และ ศิลปะแห่งการสร้างสรรค์รสชาติของกาแฟ
ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

ศาสตร์แห่งการคั่วกาแฟ เกิดจากความรู้ที่ได้สะสมมาบวกกับประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ
ซึ่งอาจมีวิธีการคั่วที่หลากหลาย แต่มีผลลัพธ์ที่ต้องการคือ การได้กาแฟคั่วที่มีความสมบรูณ์มากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สีที่ได้จากการคั่วกาแฟ , รสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟ
อันเกิดจากความรู้ความสามารถในเชิงศาสตร์และศิลป์ของนักคั่วกาแฟ ซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสำคัญ
ที่ก่อเกิดความสัมพันธ์แห่งศาตร์และศิลป์ของการคั่วกาแฟ คือ
สายพันธ์ุกาแฟ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ต้องศึกษาหาข้อมูลของสายพันธ์ุของกาแฟ
เพราะกาแฟแต่ละสายพันธ์ุ มีคุณสมบัติและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ แหล่งเพาะปลูก ,
กรรมวิธีในการทำกาแฟ , ขนาดของเมล็ดกาแฟ , ความเปราะบางของเมล็ด , ความชื้นของเมล็ด
ที่ส่งผลให้การคั่วกาแฟมีความสมบรูณ์ ในเรื่องของ สี รสชาติ และกลิ่นหอม ที่ได้จากการคั่วกาแฟ
ซึ่งในการคั่วกาแฟแต่ละสายพันธ์ุ ก็มีความแตกต่างกัน
เครื่องคั่วกาแฟ เครื่องมือสำคัญของนักคั่วกาแฟ
ที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องคั่วกาแฟ ตั้งแต่ ระบบทำความร้อน ,
ระบบควบคุมอุณหภูมิ , ระบบระบายความร้อน , ระบบดูดควัน
ซึ่งความสามารถเครื่องกาแฟแต่ละเครื่องมีความสามารถไม่เท่ากัน
หากนักคั่วเรียนรู้และเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องคั่วนั้นดีแล้ว ก็ง่ายต่อการที่จะคั่วกาแฟ
ให้ได้ตามความต้องการ (สี รสชาติ และกลิ่นหอม ที่มีความสมบรูณ์ในการคั่วกาแฟมากที่สุด)

ศิลปะแห่งการสร้างสรรค์รสชาติ ในการคั่วกาแฟ นักคั่วกาแฟสร้างสรรค์รสชาติและความหอมของกาแฟ
ผ่านสีสันที่ได้จากการคั่วกาแฟ โดยเครื่องคั่วกาแฟที่มีอุณหภูมิความร้อน และ เวลา
เป็นตัวตั้งผสมผสานประสบการณ์ของตนเป็นตัวบังคับและควบคุม ให้ได้กาแฟคั่ว
ที่มีความสมบรูณ์ที่สุดดังที่ตั้งเป้าหมายในการคั่วกาแฟ ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
ลักษณะของการคั่วกาแฟ การคั่วกาแฟเป็นการนำสารกาแฟแต่ละสายพันธ์ุที่ต้องการ
มาคั่วที่เครื่องคั่วกาแฟ ที่มีถังคั่วลักษณะเป็นแกนนอน โดยมีอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยตั้งแต่ 170 -270
องศาเซลเซียส (250-500 องศาฟาเรนไฮท์) สารกาแฟที่คั่วจะสุกเปลี่ยนสีจากเดิมสีเหลือง หรือสีเขียวอมฟ้า
ขึ้นอยู่กับความเก่าใหม่ของสารกาแฟที่นำมาคั่ว จนเป็นสีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้ม และจนถึงสีดำ
(การเปลี่ยนแปลงภายในถังคั่ว เราจะได้ยินเสียงของการแตกหรือแคร๊ก ของเมล็ดกาแฟที่ถูกความร้อนจากการคั่ว
ตั้งแต่ 1 แคร๊ก จนถึง 2 แคร๊ก (การแคร๊กที่สมบรูณ์)) สีสันของกาแฟที่เกิดจากคั่วกาแฟนั้น
เกิดจากประสบการณ์ของผู้คั่วที่เป็นผู้กำหนดสีของกาแฟให้อยู่ในระดับการคั่วที่ต้องการที่มีความสัมพันธ์ก
ันระหว่างอุณหภูมิความร้อนจากถังคั่วและระยะเวลาในการคั่วและปล่อยกาแฟ ซึ่งถือเป็น
ความเป็นศาสตร์และศิลป์ ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ
สีของระดับการคั่วกาแฟ การคั่วกาแฟถือเป็นศิลปะแห่งการสร้างรสชาติ กล่ินหอม ของกาแฟคั่ว
ซึ่งในการคั่วกาแฟของผมนั้นได้แบ่งการคั่วกาแฟ 3 ระดับ คือ
1. การคั่วกาแฟระดับอ่่อน (Light Roast) การคั่วกาแฟระดับนี้สารกาแฟจะเปลี่ยนสีจากสีเหลือง หรือ
สีเขียวอมฟ้า หรือเทา เป็นสีน้ำตาลอ่อน โดยใช้อุณหภูมิในการคั่วประมาณ 170 - 180 องศาเซลเซียส
และในระหว่างการคั่วเราจะได้ยินเสียงการแตกของกาแฟดัง 1 แคร๊ก
รสชาติที่ได้จากการคั่ว มีรสขมเข้ม เล็กน้อย นุ่มนวลกลมกล่อม
และมีรสเปรี้ยวอมหวามซึ่งเกิดจากความเป็นกรด (Acidity) ในกาแฟ กับกลิ่นที่หอมของกาแฟคั่วระดับอ่อน
2. การคั่วกาแฟระดับกลาง (Medium Roast or Full City Roast)
การคั่วกาแฟระดับนี้สีของกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาปานกลาง โดยใช้อุณหภูมิในการคั่วประมาณ 220- 250
องศาเซลเซียส และในระหว่างการคั่วเราจะได้ยินเสียงการแตกของกาแฟดัง 2 แคร๊ก
ซึ่งเป็นแคร๊กที่สมบรูณ์ในการที่จะได้กาแฟคั่วระดับนี้
รสชาติที่ได้จากการคั่ว มีรสข้มเข้มขึ้นอย่างกลมกล่อม กลิ่นหอมอีกระดับ
รสเปรี้ยวอมหวานลดลงเพราะความเป็นกรด (Acidity)
ในกาแฟถูกความร้อนในการคั่วกับเวลาที่มากกว่าจึงทำให้ความเป็นกรดลดลง
3. การคั่วกาแฟระดับเข้ม (Dark Roast) การคั่วกาแฟระดับนี้สีของกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาก
อมน้ำตาลแดง แต่ไม่ถึงกับดำ ที่ผิวของเมล็ดกาแฟจะมีน้ำมันซึมเคลือบผิวกาแฟเล็กน้อย
โดยใช้อุณหภูมิในการคั่วประมาณ 250- 270 องศาเซลเซียส
และในระหว่างการคั่วเราจะได้ยินเสียงการแตกของกาแฟดัง 2 แคร๊ก
และรอให้ผ่านเวลาช่วงนี้ไปซักระยะจึงทำการปล่อยกาแฟ
รสชาติที่ได้จากการคั่ว มีรสข้มเข้มมากขึ้น หนักแน่น กลิ่นหอมของกาแฟรุนแรงช่วงแรกของการคั่ว
ปราศจากรสเปรี้ยวเพราะความเป็นกรด (Acidity) ถูกความร้อนจากคั่วเผาผลาญไปจนหมด

การเปลี่ยนแปลงของกาแฟที่ได้จากการคั่ว หลังจากการคั่วกาแฟ เราจะพบการเปลี่ยนแปลงของกาแฟที่ชัดเจน
คือ
สีและกลิ่นหอมของกาแฟ ที่ได้จากการคั่วที่แตกต่าง ตามความต้องการของผู้คั่ว
รสชาติของกาแฟ ระดับการคั่วกาแฟที่แตกต่างกัน ที่สีของกาแฟ ที่เกิดจากความตั้งใจ
ของผู้คั่วที่ใช้อุณหภูมิความร้อนและระยะเวลาที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้รสชาติของกาแฟแตกต่างกัน เช่น
รสขมเข้ม รสเปรี้ยวอมหวาน และรสของความกลมกล่อมของกาแฟที่คั่ว
น้ำหนักของกาแฟคั่ว กาแฟที่คั่วแล้วจะโดนความร้อนเป็นตัวช่วยเผาไล่ความชื้นที่มีอยู่ในสารกาแฟ
ให้ระเหยไปกับความร้อน จึงทำให้กาแฟสูญเสียน้ำหนักส่วนนี้ไปโดยประมาณ 15 -20 %

โดย : horizon [2007-10-17 20:43:58] mail not show 10.183.10.95

Comment : 1

http://www.beatsheadphonespro.comhttp://www.beatsheadphonespro.com/beats-by-drdre-pro-c-16.htmlhttp://www.beatsheadphonespro.com/soul-headhpones-c-7.htmlhttp://www.beatsheadphonespro.com/vmoda-headphones-c-9.htmlhttp://www.beatsheadphonespro.com/beats-by-drdre-studio-c-1.htmlhttp://www.beatsheadphonespro.com/bose-headhpones-c-10.htmlhttp://www.beatsheadphonespro.com/monster-beats-lady-gaga-c-13.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.comhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-blush-c-39.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-foundation-c-35.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-detail-colour-names-c-28.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-makeup-bags-c-1.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-eyeliner-c-41.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-false-eyelashes-c-47.htmlhttp://www.cheapsmonsterbeatss.comhttp://www.cheapsmonsterbeatss.com/beats-purple-mini-solo-onear-headphones-p-15
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/lady-gaga-black-diamond-high-performance-inear-headphones-p-212

http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-redblack-carbon-carbon-arte-ferrari-headphone-p-215
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-blue-diamond-pro-diamond-headphone-p-271
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-white-diamond-pro-black-onear-headphone-p-274
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-blue-green-diamond-pro-headphone-p-275
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-red-yellow-pro-ferrari-limited-edition-headphone-p-
276
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-sliver-black-pro-highperformance-headphones-p-277
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/beats-hd-studio-inear-headphones-p-8
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/beats-orange-solo-hd-onear-headphones-p-10

โดย : Beats [2013-05-22 13:37:33] mail not show 175.44.31.213

Comment : 2

You really found a way to make this whole prseocs easier.

โดย : Ntombi [2014-03-28 11:11:49] Tel : lmfEMKbCE0 mail not show 188.143.232.12

Comment : 3

This <a href="http://olnulxbsop.com">westbie</a> makes things hella easy.

โดย : Angile [2014-03-28 18:01:11] Tel : iftUrOEuax mail not show 83.212.168.37

Comment : 4

That's 2 clever by half and 2x2 clever 4 me. <a
href="http://lsntvwmruvl.com">Thnksa!</a>

โดย : Aidiel [2014-04-01 06:07:58] Tel : UnMOfXFLX mail not show 193.242.117.220

Comment : 5

Susnirripgly well-written and informative for a free online article.http://nfvdcwdgqun.com[url=http://micqvifvk.com]micqvifvk[/url] [link=http://proxzbfis.com]proxzbfis[/link]

โดย : Brian [2014-04-03 18:32:30] Tel : PYrJbw8EyoTs mail not show 61.205.193.81

Comment : 6

<a href="http://www.familiapaye.fr/tmp/">nike tn</a><a
href="http://www.schule-einsingen.de/lib/">louboutin schuhe</a><a
href="http://www.heumadenschule.de/uploads/pics/">christian louboutin
schuhe</a><a href="http://bruehlschule.de/lib/ts/">louis vuitton
taschen</a><a href="http://bruehlschule.de/lib/ts/">louis vuitton online
shop</a><a href="http://bruehlschule.de/webres/images/">christian
louboutin schuhe</a><a
href="http://bruehlschule.de/webres/images/">louboutin schuhe</a>
christian louboutin schuhehttp://bruehlschule.de/webres/images/

โดย : christian louboutin schuhe [2014-04-21 19:08:23] Tel : ECWUZ mail not show 110.89.36.166

Comment : 7

<a href="http://www.familiapaye.fr/tmp/">nike tn</a><a
href="http://www.schule-einsingen.de/lib/">louboutin schuhe</a><a
href="http://www.heumadenschule.de/uploads/pics/">christian louboutin
schuhe</a><a href="http://bruehlschule.de/lib/ts/">louis vuitton
taschen</a><a href="http://bruehlschule.de/lib/ts/">louis vuitton online
shop</a><a href="http://bruehlschule.de/webres/images/">christian
louboutin schuhe</a><a
href="http://bruehlschule.de/webres/images/">louboutin schuhe</a>
nike tnhttp://www.familiapaye.fr/tmp/

โดย : nike tn [2014-04-21 19:08:29] Tel : XEcBG mail not show 110.89.36.166

Comment : 8

http://www.truereligionjeans.us.comhttp://www.truereligionbrandjeans.us.comhttp://www.louisvuittonpurses.us.comhttp://www.coachoutletstore.us.comhttp://www.michaelkorspurses.us.comhttp://www.ralphlauren.us.comhttp://www.marcjacobs.us.comhttp://www.supra.us.comhttp://www.giuseppezanotti.us.comhttp://www.louisvuittonbags.us.comhttp://www.coachoutletstore-inc.comhttp://www.coachoutletstoreofficial.comhttp://www.truereligionjeans2014.comhttp://www.tiffanyandcoinc.comhttp://www.pradaoutlet.cchttp://www.coachfactoryoutlets-purses.comhttp://www.coachfactoryoutlete2014.comhttp://www.coachfactoryoutlethandbag.comhttp://www.louisvuittonoutletonline2014.comhttp://www.coachfactoryoutletstoreco.comhttp://www.coachfactoryoutletonlineinc.comhttp://www.michaelkorsoutletonlineco.comhttp://www.michaelkorsoutletstoresco.comhttp://www.coachfactoryonlineco.comhttp://www.coachoutletonline-handbags.comhttp://www.michaelkorsoutlet-co.comhttp://www.coachfactoryoutletonlineco.comhttp://www.coachoutletstoreco.comhttp://www.coachfactoryoutlet-store.comhttp://www.michaelkorsoutletsmk.comhttp://www.michaelkors-co.comhttp://www.pradaoutlet-co.comhttp://www.tiffanysjewelry-co.comhttp://www.celineoutlet-online.comhttp://www.cheapjerseysco.comhttp://www.tomsshoescompany.comhttp://www.alexanderwang-shoes.comhttp://www.alexanderwang-bags.comhttp://www.sacsburberry.comhttp://www.celinebags-outlet.comhttp://www.tomsusashoes.comhttp://www.fitflopsandalssale.comhttp://www.fitflopusaonline.comhttp://www.giuseppezanottisneakers.co.ukhttp://www.marcbymarcjacobsoutlet.co.uk

โดย : louis vuitton purses [2014-04-24 13:23:58] Tel : http://www.louisvuit mail not show 58.22.70.3

Comment : 9

Visit the Oakley website, under the "careers" page and fill out an online application
(see References). This is the most crucial part of becoming an Oakley distributor. According to
Oakley's website, "Once you have applied to a position, a recruiter will review your
resume. Due to the large number of resumes we receive, only those candidates whose skills and
qualifications are best aligned with the position requirements will be contacted." Oakley is
a large organization, and it may take time to get a response back, so be patient.
pandora leather bracelethttp://scdlifestyle.com/wp-content/themes/fpandora-2.php?p=pandora-leather-bracelet

โดย : pandora leather bracelet [2014-04-25 13:52:13] Tel : uNBDF mail not show 175.44.9.239

Comment : 10

Nouveau Sac longchamp lagon nouveaut&#233; printemps &#233;t&#233; 2014. toile et cuir
pliage NEUFSac Longchamp - Achat, Vente Neuf &amp; d&#39;Occasion - PriceMinister
hippodrome de longchamphttp://gina.gov.gy/temp/flongchamp.php?p=hippodrome-de-longchamp

โดย : hippodrome de longchamp [2014-04-25 13:52:16] Tel : zTsDs mail not show 175.44.9.239

Comment : 11

Take care,DzyMsLizzy 3 years ago from Oakley, CA Level 6 Commenter
louboutin christianhttp://iomethiopia.org/temp/christian-louboutin.php?p=louboutin-christian

โดย : louboutin christian [2014-04-25 22:05:07] Tel : uWsRA mail not show 112.111.174.76

Comment : 12

La chaussure de basket-ball Nike Zoom HyperRev est dot&eacute;e d'un amorti
r&eacute;actif sur toute la longueur et d'une semelle ext&eacute;rieure offrant une
protection discr&egrave;te contre les impacts et une grande libert&eacute; de mouvement. La
technologie Flywire et la lani&egrave;re de cheville r&eacute;glable offrent une
r&eacute;sistance et une stabilit&eacute; optimales lors des changements d'appui rapides
sur le court.
Nike Free Trainer 3.0 Chaussure de training pour Hommehttp://www.soeelectric.com/pic/nike-fr.php?d=355&k=Nike+Free+Trainer+3.0+Chaussure+de+training+pour+Homme

โดย : Nike Free Trainer 3.0 Chaussure de training pour H [2014-04-27 03:20:28] Tel : ZuDxs mail not show 175.44.10.132

Comment : 13

%domain%
Giuseppe Zanotti Suede Wedge Sneakers Wedge Sneakershttp://www.goodsleepnet.com/images/giuseppezanotti.php?d=159&k=Giuseppe+Zanotti+Suede+Wedge+Sneakers++Wedge+Sneakers

โดย : Giuseppe Zanotti Suede Wedge Sneakers Wedge Sneak [2014-05-03 15:41:14] Tel : UuWPB mail not show 112.111.173.29

Comment : 14

การคั่วกาแฟ Coffee Roasting โดย : horizon : 2007-10-17 20:43:58 Powered by : horizoncafe.com
oakley bootshttp://dglabphoto.com/wp-includes/ID3/oakley-3.php?p=oakley-boots

โดย : oakley boots [2014-05-08 17:21:56] Tel : RXPHS mail not show 175.44.24.238

Comment : 15

การคั่วกาแฟ Coffee Roasting โดย : horizon : 2007-10-17 20:43:58 Powered by : horizoncafe.com
oakley military sunglasseshttp://mktconstruction.com/cms/wp-includes/ID3/oakley-14.php?p=oakley-military-sunglasses

โดย : oakley military sunglasses [2014-05-09 17:08:03] Tel : NTGRS mail not show 112.111.173.108

Comment : 16

การคั่วกาแฟ Coffee Roasting โดย : horizon : 2007-10-17 20:43:58 Powered by : horizoncafe.com
oakley sunglasshttp://makeupkomar.com/images/_vti_cnf/oakley-22.php?p=oakley-sunglass

โดย : oakley sunglass [2014-05-12 09:33:42] Tel : vFARW mail not show 112.111.175.79

Comment : 17

???????????????????????? -
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??http://www.andisabadell.org/bilder/gucci/index.html

โดย : ??? ?? [2014-06-26 02:50:35] Tel : GSPFC mail not show 31.204.154.148

Comment : 18

การคั่วกาแฟ Coffee Roasting โดย : horizon : 2007-10-17 20:43:58 Powered by : horizoncafe.com <a
href=http://www.cheaplouisvuittonbagsoutLet.com/explorateur-p-100.html>Louis Vuitton
Explorateur</a>
Louis Vuitton outlethttp://www.cheaplouisvuittonbagsoutLet.com/men-c-1.html

โดย : Louis Vuitton outlet [2014-07-16 01:01:23] Tel : zRVXB mail not show 120.40.148.83

Comment : 19

การคั่วกาแฟ Coffee Roasting โดย : horizon : 2007-10-17 20:43:58 Powered by : horizoncafe.com <a
href=http://www.ellenstrady.com/canada-goose-doudoune-citadel-parka-homme-tan-pas-cher-en-ligne-sold
es-p-20.html>Canada Goose Doudoune Citadel Parka Homme tan</a>
Enfant Canada Goose Expedition Parka Berryhttp://www.ellenstrady.com/enfant-canada-goose-expedition-parka-berry-pas-cher-en-ligne-soldes-p-176.html

โดย : Enfant Canada Goose Expedition Parka Berry [2014-07-17 00:54:06] Tel : YBERE mail not show 120.40.149.223

Comment : 20

การคั่วกาแฟ Coffee Roasting โดย : horizon : 2007-10-17 20:43:58 Powered by : horizoncafe.com <a
href=http://rocknchair.net/new.asp?id=oakley-sunglasses-clearance>oakley sunglasses
clearance</a>
cheap oakley sunglasses for menhttp://www.rocknchair.net/new.asp?id=cheap-oakley-sunglasses-for-men

โดย : cheap oakley sunglasses for men [2014-07-26 21:12:39] Tel : GFKEF mail not show 117.26.203.136

Comment : 21

การคั่วกาแฟ Coffee Roasting โดย : horizon : 2007-10-17 20:43:58 Powered by : horizoncafe.com
http://www.bionorth.co.uk/store.asp?b=football-club&tag=portugal-national-team-jersey-2014

โดย : [2014-08-14 10:48:35] mail not show 110.85.102.154

Comment : 22

<a href="http://www.plzsupport.com/?Oakley-Frogskins-Cheap.html">Oakley
Frogskins Cheap</a>,<a
href="http://www.plzsupport.com/?Oakley-Glasses-Cheap.html">Oakley Glasses
Cheap</a>,<a
href="http://www.plzsupport.com/?Oakley-Holbrook-Cheap.html">Oakley Holbrook
Cheap</a>,<a href="http://www.plzsupport.com/?Oakley-On-Sale.html">Oakley
On Sale</a>,%4<a
href="http://www.plzsupport.com/?Oakley-Outlet-Online.html">Oakley Outlet
Online</a>

โดย : Youtube [2014-08-27 13:20:02] Tel : https://youtube.com mail not show 36.248.116.31

Reply

Picture :
You can not Allow ลงทะเบียน ClickHere | เข้าสู่ระบบ
Name : *
E-mail :
Tel : ICQ :
Detail :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

Security Image: Security Image
กรุณาใส่ code * :   
  *

Horizoncafe.com
© 2000-2006 All rights reserved.