การคั่วกาแฟ Coffee Roasting

Detailมีหลายคำกล่าวที่ว่า "การคั่วกาแฟ ต้องใช้ ความเป็นศาสตร์และศิลป์ " คือ
ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างสรรค์รสชาติของกาแฟ ผ่านสีสันที่ได้จากการคั่วกาแฟ
ที่มีผลต่อรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟ

ในความคิดเห็นของผม ที่มีโอกาสได้เข้าออกโรงคั่วกาแฟเป็นประจำนั้น คิดว่าเป็นจริงดังคำกล่าวที่ว่า
"การคั่วกาแฟ ต้องใช้ ความเป็นศาสตร์และศิลป์ " เพราะ นักคั่วกาแฟที่ดี
นั้นย่อมเข้าถึงศาสตร์แห่งการคั่วกาแฟ และ ศิลปะแห่งการสร้างสรรค์รสชาติของกาแฟ
ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

ศาสตร์แห่งการคั่วกาแฟ เกิดจากความรู้ที่ได้สะสมมาบวกกับประสบการณ์ในเชิงปฏิบัติ
ซึ่งอาจมีวิธีการคั่วที่หลากหลาย แต่มีผลลัพธ์ที่ต้องการคือ การได้กาแฟคั่วที่มีความสมบรูณ์มากที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สีที่ได้จากการคั่วกาแฟ , รสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟ
อันเกิดจากความรู้ความสามารถในเชิงศาสตร์และศิลป์ของนักคั่วกาแฟ ซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสำคัญ
ที่ก่อเกิดความสัมพันธ์แห่งศาตร์และศิลป์ของการคั่วกาแฟ คือ
สายพันธ์ุกาแฟ จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ต้องศึกษาหาข้อมูลของสายพันธ์ุของกาแฟ
เพราะกาแฟแต่ละสายพันธ์ุ มีคุณสมบัติและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ แหล่งเพาะปลูก ,
กรรมวิธีในการทำกาแฟ , ขนาดของเมล็ดกาแฟ , ความเปราะบางของเมล็ด , ความชื้นของเมล็ด
ที่ส่งผลให้การคั่วกาแฟมีความสมบรูณ์ ในเรื่องของ สี รสชาติ และกลิ่นหอม ที่ได้จากการคั่วกาแฟ
ซึ่งในการคั่วกาแฟแต่ละสายพันธ์ุ ก็มีความแตกต่างกัน
เครื่องคั่วกาแฟ เครื่องมือสำคัญของนักคั่วกาแฟ
ที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องคั่วกาแฟ ตั้งแต่ ระบบทำความร้อน ,
ระบบควบคุมอุณหภูมิ , ระบบระบายความร้อน , ระบบดูดควัน
ซึ่งความสามารถเครื่องกาแฟแต่ละเครื่องมีความสามารถไม่เท่ากัน
หากนักคั่วเรียนรู้และเข้าใจระบบการทำงานของเครื่องคั่วนั้นดีแล้ว ก็ง่ายต่อการที่จะคั่วกาแฟ
ให้ได้ตามความต้องการ (สี รสชาติ และกลิ่นหอม ที่มีความสมบรูณ์ในการคั่วกาแฟมากที่สุด)

ศิลปะแห่งการสร้างสรรค์รสชาติ ในการคั่วกาแฟ นักคั่วกาแฟสร้างสรรค์รสชาติและความหอมของกาแฟ
ผ่านสีสันที่ได้จากการคั่วกาแฟ โดยเครื่องคั่วกาแฟที่มีอุณหภูมิความร้อน และ เวลา
เป็นตัวตั้งผสมผสานประสบการณ์ของตนเป็นตัวบังคับและควบคุม ให้ได้กาแฟคั่ว
ที่มีความสมบรูณ์ที่สุดดังที่ตั้งเป้าหมายในการคั่วกาแฟ ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
ลักษณะของการคั่วกาแฟ การคั่วกาแฟเป็นการนำสารกาแฟแต่ละสายพันธ์ุที่ต้องการ
มาคั่วที่เครื่องคั่วกาแฟ ที่มีถังคั่วลักษณะเป็นแกนนอน โดยมีอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยตั้งแต่ 170 -270
องศาเซลเซียส (250-500 องศาฟาเรนไฮท์) สารกาแฟที่คั่วจะสุกเปลี่ยนสีจากเดิมสีเหลือง หรือสีเขียวอมฟ้า
ขึ้นอยู่กับความเก่าใหม่ของสารกาแฟที่นำมาคั่ว จนเป็นสีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้ม และจนถึงสีดำ
(การเปลี่ยนแปลงภายในถังคั่ว เราจะได้ยินเสียงของการแตกหรือแคร๊ก ของเมล็ดกาแฟที่ถูกความร้อนจากการคั่ว
ตั้งแต่ 1 แคร๊ก จนถึง 2 แคร๊ก (การแคร๊กที่สมบรูณ์)) สีสันของกาแฟที่เกิดจากคั่วกาแฟนั้น
เกิดจากประสบการณ์ของผู้คั่วที่เป็นผู้กำหนดสีของกาแฟให้อยู่ในระดับการคั่วที่ต้องการที่มีความสัมพันธ์ก
ันระหว่างอุณหภูมิความร้อนจากถังคั่วและระยะเวลาในการคั่วและปล่อยกาแฟ ซึ่งถือเป็น
ความเป็นศาสตร์และศิลป์ ที่เกิดจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ
สีของระดับการคั่วกาแฟ การคั่วกาแฟถือเป็นศิลปะแห่งการสร้างรสชาติ กล่ินหอม ของกาแฟคั่ว
ซึ่งในการคั่วกาแฟของผมนั้นได้แบ่งการคั่วกาแฟ 3 ระดับ คือ
1. การคั่วกาแฟระดับอ่่อน (Light Roast) การคั่วกาแฟระดับนี้สารกาแฟจะเปลี่ยนสีจากสีเหลือง หรือ
สีเขียวอมฟ้า หรือเทา เป็นสีน้ำตาลอ่อน โดยใช้อุณหภูมิในการคั่วประมาณ 170 - 180 องศาเซลเซียส
และในระหว่างการคั่วเราจะได้ยินเสียงการแตกของกาแฟดัง 1 แคร๊ก
รสชาติที่ได้จากการคั่ว มีรสขมเข้ม เล็กน้อย นุ่มนวลกลมกล่อม
และมีรสเปรี้ยวอมหวามซึ่งเกิดจากความเป็นกรด (Acidity) ในกาแฟ กับกลิ่นที่หอมของกาแฟคั่วระดับอ่อน
2. การคั่วกาแฟระดับกลาง (Medium Roast or Full City Roast)
การคั่วกาแฟระดับนี้สีของกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาปานกลาง โดยใช้อุณหภูมิในการคั่วประมาณ 220- 250
องศาเซลเซียส และในระหว่างการคั่วเราจะได้ยินเสียงการแตกของกาแฟดัง 2 แคร๊ก
ซึ่งเป็นแคร๊กที่สมบรูณ์ในการที่จะได้กาแฟคั่วระดับนี้
รสชาติที่ได้จากการคั่ว มีรสข้มเข้มขึ้นอย่างกลมกล่อม กลิ่นหอมอีกระดับ
รสเปรี้ยวอมหวานลดลงเพราะความเป็นกรด (Acidity)
ในกาแฟถูกความร้อนในการคั่วกับเวลาที่มากกว่าจึงทำให้ความเป็นกรดลดลง
3. การคั่วกาแฟระดับเข้ม (Dark Roast) การคั่วกาแฟระดับนี้สีของกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาก
อมน้ำตาลแดง แต่ไม่ถึงกับดำ ที่ผิวของเมล็ดกาแฟจะมีน้ำมันซึมเคลือบผิวกาแฟเล็กน้อย
โดยใช้อุณหภูมิในการคั่วประมาณ 250- 270 องศาเซลเซียส
และในระหว่างการคั่วเราจะได้ยินเสียงการแตกของกาแฟดัง 2 แคร๊ก
และรอให้ผ่านเวลาช่วงนี้ไปซักระยะจึงทำการปล่อยกาแฟ
รสชาติที่ได้จากการคั่ว มีรสข้มเข้มมากขึ้น หนักแน่น กลิ่นหอมของกาแฟรุนแรงช่วงแรกของการคั่ว
ปราศจากรสเปรี้ยวเพราะความเป็นกรด (Acidity) ถูกความร้อนจากคั่วเผาผลาญไปจนหมด

การเปลี่ยนแปลงของกาแฟที่ได้จากการคั่ว หลังจากการคั่วกาแฟ เราจะพบการเปลี่ยนแปลงของกาแฟที่ชัดเจน
คือ
สีและกลิ่นหอมของกาแฟ ที่ได้จากการคั่วที่แตกต่าง ตามความต้องการของผู้คั่ว
รสชาติของกาแฟ ระดับการคั่วกาแฟที่แตกต่างกัน ที่สีของกาแฟ ที่เกิดจากความตั้งใจ
ของผู้คั่วที่ใช้อุณหภูมิความร้อนและระยะเวลาที่แตกต่างกันย่อมส่งผลให้รสชาติของกาแฟแตกต่างกัน เช่น
รสขมเข้ม รสเปรี้ยวอมหวาน และรสของความกลมกล่อมของกาแฟที่คั่ว
น้ำหนักของกาแฟคั่ว กาแฟที่คั่วแล้วจะโดนความร้อนเป็นตัวช่วยเผาไล่ความชื้นที่มีอยู่ในสารกาแฟ
ให้ระเหยไปกับความร้อน จึงทำให้กาแฟสูญเสียน้ำหนักส่วนนี้ไปโดยประมาณ 15 -20 %

โดย : horizon [2007-10-17 20:43:58] mail not show 10.183.10.95

Comment : 1

http://www.beatsheadphonespro.comhttp://www.beatsheadphonespro.com/beats-by-drdre-pro-c-16.htmlhttp://www.beatsheadphonespro.com/soul-headhpones-c-7.htmlhttp://www.beatsheadphonespro.com/vmoda-headphones-c-9.htmlhttp://www.beatsheadphonespro.com/beats-by-drdre-studio-c-1.htmlhttp://www.beatsheadphonespro.com/bose-headhpones-c-10.htmlhttp://www.beatsheadphonespro.com/monster-beats-lady-gaga-c-13.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.comhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-blush-c-39.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-foundation-c-35.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-detail-colour-names-c-28.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-makeup-bags-c-1.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-eyeliner-c-41.htmlhttp://www.cheapmacpromakeup.com/mac-false-eyelashes-c-47.htmlhttp://www.cheapsmonsterbeatss.comhttp://www.cheapsmonsterbeatss.com/beats-purple-mini-solo-onear-headphones-p-15
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/lady-gaga-black-diamond-high-performance-inear-headphones-p-212

http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-redblack-carbon-carbon-arte-ferrari-headphone-p-215
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-blue-diamond-pro-diamond-headphone-p-271
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-white-diamond-pro-black-onear-headphone-p-274
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-blue-green-diamond-pro-headphone-p-275
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-red-yellow-pro-ferrari-limited-edition-headphone-p-
276
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/monster-beats-sliver-black-pro-highperformance-headphones-p-277
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/beats-hd-studio-inear-headphones-p-8
http://www.cheapsmonsterbeatss.com/beats-orange-solo-hd-onear-headphones-p-10

โดย : Beats [2013-05-22 13:37:33] mail not show 175.44.31.213

Comment : 2

You really found a way to make this whole prseocs easier.

โดย : Ntombi [2014-03-28 11:11:49] Tel : lmfEMKbCE0 mail not show 188.143.232.12

Comment : 3

This <a href="http://olnulxbsop.com">westbie</a> makes things hella easy.

โดย : Angile [2014-03-28 18:01:11] Tel : iftUrOEuax mail not show 83.212.168.37

Comment : 4

That's 2 clever by half and 2x2 clever 4 me. <a
href="http://lsntvwmruvl.com">Thnksa!</a>

โดย : Aidiel [2014-04-01 06:07:58] Tel : UnMOfXFLX mail not show 193.242.117.220

Comment : 5

Susnirripgly well-written and informative for a free online article.http://nfvdcwdgqun.com[url=http://micqvifvk.com]micqvifvk[/url] [link=http://proxzbfis.com]proxzbfis[/link]

โดย : Brian [2014-04-03 18:32:30] Tel : PYrJbw8EyoTs mail not show 61.205.193.81

Reply

Picture :
You can not Allow ลงทะเบียน ClickHere | เข้าสู่ระบบ
Name : *
E-mail :
Tel : ICQ :
Detail :
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Mad Razz Embarassed Crying or Very sad
Evil or Very Mad Twisted Evil Rolling Eyes Wink
Exclamation Question Idea Arrow
*

Security Image: Security Image
กรุณาใส่ code * :   
  *

Horizoncafe.com
© 2000-2006 All rights reserved.